Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1701 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner ska ha följande lydelse.13 §13 § Senaste lydelse 2010:555. Om en arbetstagare har fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken, ska anställningsmyndigheten anmäla detta till Statens tjänstepensionsverk, som prövar om arbetstagaren har rätt till tillfällig sjukpension.Om arbetstagaren entledigas på grund av att han eller hon har fått rätt till hel sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken, ska anställningsmyndigheten se till att frågan om rätt till sjukpension blir prövad.En arbetstagare som är anställd med fullmakt får inte entledigas på grund av nedsatt arbetsförmåga innan rätten till pension avgjorts.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLRikard Jermsten(Finansdepartementet)