Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:429 Utkom från trycket den 3 maj 2011Lag om ändring i lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag;utfärdad den 20 april 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:60, bet. 2010/11:AU6, rskr. 2010/11:224. föreskrivs att 5 och 69 §§ lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag ska ha följande lydelse.5 §5 §I denna lag avses med EES-stater: staterna i Europeiska unionen samt de övriga stater som omfattas av EES-avtalet, europabolag: ett bolag som bildas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolagEGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157)., deltagande bolag: de företag som direkt deltar i bildandet av ett europabolag, dotterbolag: ett företag som ett annat företag utövar ett bestämmande inflytande över i enlighet med 13–16 §§ lagen (2011:427) om europeiska företagsråd, berörda dotterbolag eller berörda filialer: dotterbolag eller filialer till ett deltagande bolag och som föreslås bli dotterbolag eller filialer till ett europabolag när detta bildas, medverkan: det arbetstagarinflytande som utövas genom rätten attvälja eller på annat sätt utse några av ledamöterna i ett företags tillsyns- eller förvaltningsorgan, ellerföreslå eller avvisa några eller alla ledamöter i ett företags tillsyns- eller förvaltningsorgan, och arbetstagarråd: organ som företräder arbetstagarna i ett europabolag och dess dotterbolag och filialer vid information och samråd samt, i förekommande fall, utövar rätten till medverkan i europabolaget.69 §69 §Mål om tillämpningen av denna lag ska, i den mån tvisten avser förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. I ett sådant fall ska Arbetsdomstolen vara första domstol.Vid tillämpningen av lagen om rättegången i arbetstvister ska det som sägs där om arbetsgivare gälla även för europabolag och deltagande bolag samt det som sägs om arbetstagarorganisation gälla även för arbetstagarnas förhandlingsdelegation, arbetstagarråd och andra organ för information och samråd. Det som sägs där om kollektivavtal ska gälla även för sådana avtal som avses i denna lag.Mål om tillåtligheten av tystnadsplikt ska handläggas skyndsamt.Denna lag träder i kraft den 6 juni 2011.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)