Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:431 Utkom från trycket den 3 maj 2011Lag om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner;utfärdad den 20 april 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:60, bet. 2010/11:AU6, rskr. 2010/11:224. föreskrivs att 4 och 46 §§ lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner ska ha följande lydelse.4 §4 §I denna lag avses med fusion: en sammanslagning av två eller flera företag som innebär att ett företag övertar ett eller flera andra företags tillgångar och skulder och att det eller de sistnämnda företagen upplöses utan likvidation, företag: ett sådant företag som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvarEUT L 310, 25.11.2005, s. 1 (Celex 32005L0056)., gränsöverskridande fusion: en fusion mellan företag i olika stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), EES-stater: staterna i Europeiska unionen samt de övriga stater som omfattas av EES-avtalet, övertagande företag: det företag som blir resultatet av en fusion, deltagande företag: de företag som direkt deltar i en fusion, dotterföretag: ett företag som ett annat företag utövar ett bestämmande inflytande över i enlighet med 13–16 §§ lagen (2011:427) om europeiska företagsråd, berörda dotterföretag eller berörda filialer: dotterföretag eller filialer till ett deltagande företag som föreslås bli dotterföretag eller filialer till ett övertagande företag, och medverkan: det arbetstagarinflytande som utövas genom rätten attvälja eller på annat sätt utse några av ledamöterna i ett företags styrelse, annat förvaltningsorgan eller tillsynsorgan, ellerföreslå eller avvisa några eller alla ledamöter i ett företags styrelse, annat förvaltningsorgan eller tillsynsorgan.46 §46 §Mål om tillämpningen av denna lag ska, i den mån tvisten avser förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. I ett sådant fall ska Arbetsdomstolen vara första domstol.Vid tillämpningen av lagen om rättegången i arbetstvister ska det som sägs där om arbetsgivare gälla även för övertagande företag och deltagande företag samt det som sägs om arbetstagarorganisation gälla även för arbetstagarnas förhandlingsdelegation. Det som sägs där om kollektivavtal ska gälla även för sådana avtal som avses i denna lag.Mål om tillåtligheten av tystnadsplikt ska handläggas skyndsamt.Denna lag träder i kraft den 6 juni 2011.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)