Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:586 Utkom från trycket den 10 juni 2011Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd;utfärdad den 26 maj 2011.Regeringen föreskriver att 5 a § förordningen (1997:1275) om anställningsstöd ska ha följande lydelse.5 a §5 a § Senaste lydelse 2010:2028. En person får anvisas en anställning med särskilt anställningsstöd om han eller hon sedan sammanlagt sex månader deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.En person som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin efter att ha deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader, får dock anvisas en anställning med särskilt anställningsstöd från och med inträdet i jobb- och utvecklingsgarantin.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)