Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om diskrimineringslagen (2008:567)

dels att 6 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 3 a §, samt närmast före 5 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

5 kap.

Vägran att rätta sig efter en dom

5 kap. 3 a §

Om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom som innebär att en domstol har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande enligt denna lag, ska anställningsförhållandet anses som upplöst.
Arbetsgivaren ska för sin vägran betala ersättning till arbetstagaren med ett belopp som är skäligt med beaktande av arbetstagarens lön och sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren när anställningsförhållandet upplöses. Ersättningen ska inte bestämmas till ett lägre belopp än vad som följer av 39 § andra och tredje styckena lagen (1982:80) om anställningsskydd.

6 kap.

6 kap. 8 §

Om någon för talan med anledning av uppsägning eller avskedande ska följande bestämmelser i lagen (1982:80) om anställningsskydd tillämpas:
  • – 34 § om en uppsägnings giltighet m.m.,
  • – 35 § om ett avskedandes giltighet m.m.,
  • – 37 § om avstängning när en uppsägning eller ett avskedande ogiltigförklarats, och
  • – 43 § första stycket andra meningen och andra stycket om skyndsam handläggning m.m.

SFS 2011:742

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas endast vid bestämmande av ersättning med anledning av en dom som har meddelats efter den 31 juli 2011.
På regeringens vägnarERIK ULLENHAGMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)
Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254.