Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:93 Utkom från trycket den 6 mars 2012Rättelseblad: Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282);utfärdad den 23 februari 2012. Obs! Detta rättelseblad ersätter s. 1 och 2 i tidigare utgivna SFS 2012:93. Rättelsen avser rubriken närmast före 61 a §. Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133. föreskrivs Jfr rådets direktiv 2009/13/EG av den 16 februari 2009 om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners' Associations (ECSA) och European Transport Workers' Federation (ETF) om 2006 års konvention om arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG (EUT L 124, 20.5.2009, s. 30, Celex 32009L0013). i fråga om sjömanslagen (1973:282) dels att 3, 38, 39, 43, 44 och 58 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 37 a, 38 a och 61 a §§, samt närmast före 61 a § en ny rubrik av följande lydelse.58 §58 § Senaste lydelse 2003:369. Befälhavaren ska se till att exemplar av denna lag, semesterlagen (1977:480), fartygssäkerhetslagen (2003:364), de föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till sistnämnda lag och tillämpliga kollektivavtal finns tillgängliga på fartyget. På fartyg som används i internationell fart ska tillämpliga kollektivavtal även finnas tillgängliga på engelska. Befälhavaren ska även se till att ett exemplar av lagen (1998:958) om vilotid för sjömän och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen finns tillgängliga på fartyget.Tillsyn61 a §61 a §Bestämmelser om tillsyn finns i fartygssäkerhetslagen (2003:364).Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)