Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:170 Utkom från trycket den 17 april 2012Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program;utfärdad den 4 april 2012.Regeringen föreskriver att 7, 7 a, 9 och 30 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program ska ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 2010:2026. En anvisning ska avse verksamhet under bestämd tidsperiod. Tidsperioden får vara längst sex månader.Dock får anvisningar tillprova-på-platser, praktisk kompetensutveckling, förberedande insatser i form av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 § andra stycket 7 och arbetslivsintroduktion avse en tidsperiod om längst tre månader,arbetsmarknadsutbildning avse tid till dess målet med utbildningen uppnåtts,yrkeskompetensbedömning som inte utgör del av en prova-på-plats avse en tidsperiod om längst tre veckor, ochstöd till start av näringsverksamhet förlängas, om det behövs på grund av sjukdom eller på grund av att ett myndighetstillstånd som behövs för verksamheten har blivit försenat.7 a §7 a § Senaste lydelse 2010:1130. En anvisning till ett program ska avse verksamhet på heltid.En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbetsutbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och detta beror påsjukdom eller sådan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,föräldraledighet, ellerannat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för tid som motsvarar arbetsutbudet.En anvisning får även avse verksamhet på deltid i en omfattning som understiger den enskildes arbetsutbud om han eller hon samtidigt arbetar, tar del av en arbetsmarknadspolitisk insats eller av utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800). Den sammanlagda tiden ska i dessa fall motsvara hans eller hennes arbetsutbud.9 §9 § Senaste lydelse 2011:1607. Kravet i 8 § första stycket att den som anvisas ska ha fyllt 25 år gäller inte förunga med funktionshinder,personer som uppfyller villkoren för att delta i arbetslivsintroduktionen,personer som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,personer som deltar i förberedande insatser i form av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 § andra stycket 7, ochpersoner som har fyllt 18 år och som på grund av särskilda skäl står långt ifrån arbetsmarknaden.30 §30 § Senaste lydelse 2011:416. Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser av vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär för den som särskilt behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller arbete.Insatserna kan bestå avaktiviteter inom ramen för vägledning eller platsförmedling,fördjupad kartläggning och vägledning under längst tolv veckor,aktiviteter inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering,aktiviteter särskilt avsedda för nyanlända invandrare som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av en arbetssökandes tidigare förvärvade kunskaper och kompetens,upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär,kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar som har fyllt 16 men inte 25 år och som varken har grundläggande högskolebehörighet eller har gymnasieexamen,utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800), dock inte under tid som invandraren tar del av insatser enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare eller deltar i ett sådant introduktionsprogram anordnat av kommunen som avses i 11 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m., ellerutbildning inom skolväsendet på grundläggande eller gymnasial nivå som motsvarar längst sex månaders heltidsstudier för den som är långtidsinskriven invandrare eller har ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.För den som är långtidsinskriven invandrare eller har ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga får utbildningstiden motsvara längre tid än sex månaders heltidsstudier, om det finns särskilda skäl. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för anvisningen.Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2012.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMAnette Bergene(Arbetsmarknadsdepartementet)