Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:173 Utkom från trycket den 17 april 2012Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd;utfärdad den 4 april 2012.Regeringen föreskriver att 2–4, 5 c och 24 a §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstödFörordningen omtryckt 2000:639. ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2011:1606. Utvecklingsersättning är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas till den somdeltar i jobbgarantin för ungdomar inom det arbetsmarknadspolitiska programmet ungdomsinsatser, deltar i förberedande insatser i form av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 § andra stycket 7 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt 9 § 5 förordningen om arbetsmarknadspolitiska program,har fyllt 18 men inte 25 år, ochinte är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.Av 5 d § framgår att utvecklingsersättning i vissa fall även lämnas till den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.3 §3 § Senaste lydelse 2010:1462. Till den som har gymnasieexamen eller har gymnasieintyg efter minst tre års studier på ett introduktionsprogram lämnas utvecklingsersättning med ett belopp som motsvarar det studiebidrag inom studiemedlet som lämnas enligt 3 kap. 12 § 1 studiestödslagen (1999:1395), delat med fem.Till övriga lämnas, till och med det första kalenderhalvåret det år som personen fyller 20 år, utvecklingsersättning med ett belopp som motsvarar det studiebidrag inom studiehjälpen som lämnas enligt 2 kap. 7 § studiestödslagen, delat med 22. Därefter lämnas utvecklingsersättning med det belopp som anges i första stycket.4 §4 § Senaste lydelse 2011:1606. Aktivitetsstöd är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas till den som deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska programmenjobb- och utvecklingsgarantin,arbetsmarknadsutbildning,arbetspraktik,stöd till start av näringsverksamhet,ungdomsinsatser,förberedande insatser,arbetslivsintroduktion, ellerprojekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.För den som deltar i jobbgarantin för ungdomar inom det arbetsmarknadspolitiska programmet ungdomsinsatser, deltar i förberedande insatser i form av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 § andra stycket 7 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt 9 § 5 förordningen om arbetsmarknadspolitiska program krävs för att aktivitetsstöd ska lämnas att deltagaren är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller att han eller hon har fyllt 25 år.5 c §5 c § Senaste lydelse 2011:1606. Till den som deltar i jobbgarantin för ungdomar, deltar i förberedande insatser i form av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 § andra stycket 7 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt 9 § 5 förordningen om arbetsmarknadspolitiska program och som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring lämnas aktivitetsstöd med följande procentsatser av den dagsförtjänst som låg eller skulle ha legat till grund för arbetslöshetsersättningen:80 procent under de första 100 ersättningsdagarna,70 procent under de därpå följande 100 ersättningsdagarna, och65 procent därefter.När det bestäms med vilken procentsats aktivitetsstöd ska lämnas ska dagar med aktivitetsstöd och ersättningsdagar i en ersättningsperiod enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring räknas samman.För en deltagare som vid anvisningen är förälder till barn under 18 år tilllämpas, under de 300 första ersättningsdagarna, i stället för första stycket det som anges i 5 § första stycket. Om deltagaren blir förälder under tiden han eller hon deltar i jobbgarantin för ungdomar, deltar i förberedande insatser i form av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 § andra stycket 7 förordningen om arbetsmarknadspolitiska program eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt 9 § 5 förordningen om arbetsmarknadspolitiska program, gäller detta från och med den dag föräldraskapet uppstod. Från och med ersättningsdag 301 lämnas aktivitetsstöd med 65 procent av den dagsförtjänst som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen.Aktivitetsstöd som lämnas enligt denna paragraf ska vara lägst 320 kronor per dag.24 a §24 a § Senaste lydelse 2010:1699. När någon ska få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning ska Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan lämna uppgift om:namn, personnummer eller samordningsnummer för den som ska få stödet,under vilken tidsperiod han eller hon är anvisad till ett program,omfattningen av programmet,vem som anordnar programmet eller en aktivitet,att den som anvisats till jobbgarantin för ungdomar har gymnasieexamen eller har gymnasieintyg efter minst tre års studier på ett introduktionsprogram, ochlön, andra anställningsförmåner och sådan pensionsförmån som avses i 11 § första stycket 4.1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2012.2. Vid tillämpningen av 3 och 24 a §§ ska med gymnasieexamen jämställas slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program eller ett individuellt program med minst tre års studier inom gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMAnette Bergene(Arbetsmarknadsdepartementet)