Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i semesterlagen (1977:480);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § semesterlagen (1977:480) ska ha följande lydelse.

1 §

2 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Semesterförmånerna utgörs av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.
Särskilda bestämmelser för vissa arbetstagare finns i
  • 1. lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete,
  • 2. lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser, och
  • 3. lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar.

SFS 2012:333

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)
Prop. 2011/12:115, bet. 2011/12:FöU5, rskr. 2011/12:216.
Senaste lydelse 2009:1439.