Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:333 Utkom från trycket den 11 juni 2012Lag om ändring i semesterlagen (1977:480);utfärdad den 31 maj 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:115, bet. 2011/12:FöU5, rskr. 2011/12:216. föreskrivs att 1 § semesterlagen (1977:480) ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2009:1439. Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Semesterförmånerna utgörs av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.Särskilda bestämmelser för vissa arbetstagare finns ilagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete,lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser, ochlagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)