Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:423 Utkom från trycket den 19 juni 2012Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 7 juni 2012.Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2010:1129. Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs i form avplatsförmedling,vägledning,arbetsmarknadspolitiska program,arbetsplatsintroduktion,arbetslivsinriktad rehabilitering,verksamhet för unga med funktionshinder, ochinsatser för vissa nyanlända invandrare.Verksamheten omfattar också frågor om vissa anställningsfrämjande åtgärder, arbetstillstånd och arbetslöshetsförsäkringen.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)