Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:425 Utkom från trycket den 19 juni 2012Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program;utfärdad den 7 juni 2012.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska programSenaste lydelse av 2 § 2007:816. dels att 2 § ska upphöra att gälla, dels att 1 § ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2010:1463. Denna förordning innehåller bestämmelser om de arbetsmarknadspolitiska programmenarbetsmarknadsutbildning,arbetspraktik,stöd till start av näringsverksamhet, förberedande insatser,arbetslivsintroduktion, ochprojekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat föreskrivs.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)