Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:483 Utkom från trycket den 29 juni 2012Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);utfärdad den 20 juni 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:122, bet. 2011/12:AU11, rskr. 2011/12:267. föreskrivs i fråga om diskrimineringslagen (2008:567) dels att 2 kap. 12 och 19 §§ samt 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 12 a §, av följande lydelse.2 kap.12 §12 § Ändringen innebär att tredje stycket upphävs. Diskriminering är förbjuden för den somutanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten, elleranordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.Den som i förhållande till allmänheten företräder den som avses i första stycket ska likställas med denne.12 a §12 a §Förbudet i 12 § gäller inte diskriminering som har samband med ålder.Förbudet mot diskriminering som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika i fråga om tjänster eller bostäder, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.För försäkringstjänster gäller dock att enskilda personers försäkringspremier eller försäkringsersättningar inte får skilja sig åt mellan kvinnor och män utifrån beräkningar baserade på kön. Trots detta får, om villkoren i andra stycket är uppfyllda, en persons könstillhörighet påverka bedömningen av andra faktorer som beräkningar av försäkringspremier baseras på.19 §19 §Den som påstås ha handlat i strid med bestämmelserna i 2 kap. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12 a, 13, 14, 15, 16 eller 17 § eller 3 kap. 15 eller 16 §, får inte utsätta en enskild person för repressalier på grund av att han eller honanmält eller påtalat ett sådant handlande,medverkat i en utredning enligt lagen, elleravvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier från den som påstås ha diskriminerat.6 kap.1 §1 §Mål om tillämpningen av 2 kap. 1, 2, 3 eller 18 § ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. I sådana mål ska som arbetstagare anses också den som gör en förfrågan om eller söker arbete och den som söker eller fullgör praktik eller står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Den hos vilken praktiken eller arbetet utförs eller skulle ha utförts ska anses som arbetsgivare. Detta gäller också när reglerna om tvisteförhandling i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas.Mål om tillämpningen av 2 kap. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12 a, 13, 14, 15, 16, 17 eller 19 § ska prövas av allmän domstol och handläggas enligt bestämmelserna i rättegångsbalken om rättegången i tvistemål när förlikning om saken är tillåten.1. Denna lag träder i kraft den 21 december 2012.2. För försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. Om ett försäkringsavtal som ingåtts före ikraftträdandet till följd av avtalet förlängs efter ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)