Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:563 Utkom från trycket den 11 september 2012Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd;utfärdad den 30 augusti 2012.Regeringen föreskriver att 5 c § förordningen (1997:1275) om anställningsstöd ska ha följande lydelse.5 c §5 c § Senaste lydelse 2009:1600. En anställning med särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb får anvisas en person som har fyllt 20 år, är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och inom de senaste 36 månaderna har beviljatsuppehållstillstånd enligt5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,12 kap. 18 § utlänningslagen, eller21 eller 22 kap. utlänningslagen, elleruppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § andra stycket samma lag.Vid tillämpning av första stycket ska det bortses från tid som personen varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets ankomst till familjen.Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)