Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:564 Utkom från trycket den 11 september 2012Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb;utfärdad den 30 augusti 2012.Regeringen föreskriver att 3 b § förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb ska ha följande lydelse.3 b §3 b § Senaste lydelse 2010:396. Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid årets ingång fyllt 20 år, vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och inom de senaste tre åren har beviljatsuppehållstillstånd enligt5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,12 kap. 18 § utlänningslagen, eller21 eller 22 kap. utlänningslagen, elleruppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § andra stycket samma lag.Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)