Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:637 Utkom från trycket den 6 november 2012Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program;utfärdad den 25 oktober 2012.Regeringen föreskriver att 30 b § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program ska ha följande lydelse.30 b §30 b § Senaste lydelse 2010:1712. En anvisning till arbetslivsintroduktion får göras för en person som inte kan få sjukpenning för fler dagar på grund av 27 kap. 20–24 a §§ socialförsäkringsbalken, eller som har fått tidsbegränsad sjukersättning under det högsta antalet månader som sådan ersättning kan betalas ut enligt 4 kap. 31 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. En anvisning till arbetslivsintroduktion får även göras för en person vars rätt till aktivitetsersättning enligt 33 kap. socialförsäkringsbalken har upphört på grund av att han eller hon har fyllt 30 år.En anvisning till introduktionen får göras i förtid för den som bedöms komma att förbruka sina dagar med sjukpenning alternativt månader med tidsbegränsad sjukersättning enligt första stycket. Detsamma gäller för en person vars rätt till aktivitetsersättning kommer att upphöra på grund av att han eller hon fyller 30 år. Anvisningen ska villkoras av att den enskilde uppfyller kraven enligt första stycket senast den dag då programmet påbörjas.En anvisning ska göras så att introduktionen kan påbörjas i direkt anslutning till att den ersättning som anges i första stycket upphör. Om det finns särskilda skäl får en anvisning göras senare, dock senast inom tre månader från den dag då ersättningen upphörde.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2012.På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)