Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:673 Utkom från trycket den 27 november 2012Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);utfärdad den 15 november 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:159, bet. 2012/13:AU3, rskr. 2012/13:21. föreskrivs i fråga om diskrimineringslagen (2008:567) dels att 2 kap. 12 a–14 och 17 §§ samt 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 2 kap. 12 b, 13 a, 13 b, 14 a och 14 b §§, av följande lydelse.2 kap.12 a §12 a § Senaste lydelse 2012:483. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs. Förbudet mot diskriminering i 12 § som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika i fråga om tjänster eller bostäder, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.För försäkringstjänster gäller dock att enskilda personers försäkringspremier eller försäkringsersättningar inte får skilja sig åt mellan kvinnor och män utifrån beräkningar baserade på kön. Trots detta får, om villkoren i första stycket är uppfyllda, en persons könstillhörighet påverka bedömningen av andra faktorer som beräkningar av försäkringspremier baseras på.12 b §12 b §Förbudet mot diskriminering i 12 § som har samband med ålderhindrar inte tillämpning av bestämmelser i lag som föreskriver viss ålder,gäller inte tillhandahållande av försäkringstjänster,hindrar inte tillämpning av nedre åldersgränser för tillträde till serveringsställen för yrkesmässigt bedriven servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker för vilka näringsidkaren har serveringstillstånd, ochhindrar inte heller annan särbehandling på grund av ålder om särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.13 §13 § Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. Diskriminering är förbjuden i fråga omhälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet,verksamhet inom socialtjänsten, ochstöd i form av färdtjänst och riksfärdtjänst och bostadsanpassningsbidrag.13 a §13 a §Förbudet mot diskriminering i 13 § 1 och 2 som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.13 b §13 b §Förbudet mot diskriminering i 13 § som har samband med ålder hindrar intetillämpning av bestämmelser i lag som föreskriver viss ålder, ellerannan särbehandling på grund av ålder om särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.14 §14 § Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. Diskriminering är förbjuden i fråga omsocialförsäkringen och anslutande bidragssystem,arbetslöshetsförsäkringen, ochstatligt studiestöd.14 a §14 a §Förbudet mot diskriminering i 14 § 1 som har samband med kön hindrar inte tillämpning av bestämmelser i lag om änkepension, hustrutillägg eller utbetalning av barnbidrag.14 b §14 b §Förbudet mot diskriminering i 14 § som har samband med ålder hindrar intetillämpning av bestämmelser i lag som föreskriver viss ålder, ellerannan särbehandling på grund av ålder om särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.17 §17 § Ändringen innebär att andra stycket upphävs. Diskriminering är förbjuden även i andra fall än som avses i 5 eller 9–15 §§ när den som helt eller delvis omfattas av lagen (1994:260) om offentlig anställningbistår allmänheten med upplysningar, vägledning, råd eller annan sådan hjälp, ellerpå annat sätt i anställningen har kontakter med allmänheten.6 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2012:483. Mål om tillämpningen av 2 kap. 1, 2, 3 eller 18 § ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. I sådana mål ska som arbetstagare anses också den som gör en förfrågan om eller söker arbete och den som söker eller fullgör praktik eller står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Den hos vilken praktiken eller arbetet utförs eller skulle ha utförts ska anses som arbetsgivare. Detta gäller också när reglerna om tvisteförhandling i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas.Mål om tillämpningen av 2 kap. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12 a, 12 b, 13, 13 a, 13 b, 14, 14 a, 14 b, 15, 16, 17 eller 19 § ska prövas av allmän domstol och handläggas enligt bestämmelserna i rättegångsbalken om rättegången i tvistemål när förlikning om saken är tillåten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)