Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:695 Utkom från trycket den 30 november 2012Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning;utfärdad den 22 november 2012.Regeringen föreskriver att bilaga A till förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning ska ha följande lydelse.Bilaga ASenaste lydelse 2010:559. Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda bestämmelser i anslutning till dessa
Förvaltningsområde
Särskilda bestämmelser
Utrikesförvaltningen  
 
Arbetstagare vid nordisk institution som tjänstgör i Sverige 
1), 2), 7) 
Arbetstagare vid Nordiska ministerrådets sekretariat som tjänstgör i Sverige 
1), 7) 
Arbetstagare vid Nordiska rådets presidiesekretariat som tjänstgör i Sverige 
1), 7) 
Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner m.m.  
 
Rektor och annan lärare än timlärare vid statsunderstödd svensk utlandsskola 
1), 7) 
Bergsskolan i Filipstad:Rektor, studierektor och annan lärare än timlärare 
7) 
Arbetstagare vid Drottningholms teatermuseum 
7) 
Teater-, dans- och musikinstitutioner  
 
Arbetstagare vid: 
 
AB Helsingborgs Stadsteater, 
 
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, 
 
AB Uppsala Stadsteater, 
 
Borås Stadsteater, 
 
Byteatern (Kalmar läns teater), 
 
Estrad Norr (Jämtlands läns musik och teater), 
 
Folkoperan AB, 
 
Folkteatern i Göteborg ek.för., 
 
Gotlands Musikstiftelse (GotlandsMusiken), 
 
Gävle Symfoniorkester, 
 
Göteborg Wind Orchestra, 
 
Göteborgs Stadsteater AB, 
 
Göteborgs Symfoniker AB, 
 
GöteborgsOperan AB, 
 
Helsingborgs Nya Konserthus AB, 
 
Kalmar läns musikstiftelse, 
 
Kammarorkestern Musica Vitae, 
 
Kommunalförbundet Norrlands nätverk för Musikteater och dans (NMD), 
 
Kommunalförbundet Teater Västmanland, 
 
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, 
 
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken (Västerås Sinfonietta), 
 
Kungl. Dramatiska Teatern AB, 
 
Kungl. Operan AB, 
 
Länsmusiken i Örebro AB, 
 
Länsmusiken i Örebro AB (Svenska Kammarorkestern), 
 
Länsteatern i Örebro AB, 
 
Länsteatern på Gotland, 
 
Malmö Opera AB, 
 
Malmö Stadsteater AB, 
 
Malmö Symfoniorkester AB, 
 
Musik Gävleborg, 
 
Musik i Blekinge, 
 
Musik i Halland, 
 
Musik i Syd, 
 
Musik i Väst, 
 
Norrbottensmusiken, 
 
Norrbottensmusiken (Norrbottens Kammarorkester), 
 
Norrköpings Symfoniorkester, 
 
Norrlandsoperan AB, 
 
Regionteater Väst AB, 
 
Riksteatern, 
 
Scenkonst Västernorrland AB (Nordiska Kammarorkestern och Musik i Västernorrland), 
 
Scenkonst Västernorrland AB (NorrDans), 
 
Scenkonst Västernorrland AB (Teater Västernorrland), 
 
Skånes Dansteater AB, 
 
Smålands Musik och Teater, 
 
Smålands Musik och Teater (Jönköpings sinfonietta), 
 
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg, 
 
Stiftelsen Länsteatern i Dalarna, 
 
Stiftelsen Musik i Dalarna, 
 
Stiftelsen Musik i Uppland, 
 
Stiftelsen Musik i Uppland (Uppsala Kammarorkester), 
 
Stiftelsen Norrbottensteatern, 
 
Stiftelsen Östergötlands länsteater, 
 
Stiftelsen Östgötamusiken, 
 
Stockholms konserthusstiftelse, 
 
Stockholms Stadsteater AB, 
 
Svenska rikskonserter, 
 
Sörmlands Musik & Teater, 
 
Teater Halland AB, 
 
Vara konserthus AB, 
 
Värmlands Teater & Musikstiftelse och Västerbottensteatern AB 
4), 5) 
Arbetstagare vid fria teater-, dans- och musikgrupper 
4), 6) 
Arbetstagare vid Teateralliansen AB 
4) 
Konstnärlig ledare (teaterchef) vid Drottningholms Slottsteater 
5), 7) 
Särskilda bestämmelser 1) Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte ska ha pensionsrätt enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut ska sändas till Statens tjänstepensionsverk.2) Förordningen tillämpas på anställning hos en institution för vilken Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de anställdas rättsställning vid nordiska institutioner. När rättsställningsavtalet tillämpas på en institution ska de anställda även omfattas av föreskrifterna i tredje kapitlet PA 03.4) Högst fem år av konstnärlig anställning vid utländsk eller icke-statsunderstödd svensk teater-, dans- eller musikinstitution får tillgodoräknas arbetstagaren som pensionsgrundande tjänstetid mot engångspremie, om huvudmannen anser att anställningen är av särskild betydelse för sin verksamhet.5) För chef för teater-, dans- eller musikinstitution (teaterchef) gäller följande. Rätt till avgångsförmån vid avgång före pensionsåldern kan beviljas teaterchef som av annan anledning än på egen begäran avgår från sin anställning före pensionsåldern. Huvudmannen beslutar om rätt till sådan förmån och betalar kostnaderna för den.Med avgångsförmån enligt första stycket avses inkomstgaranti eller avgångsvederlag. Inkomstgaranti beräknas, samordnas med andra inkomster, utbetalas, värdesäkras och omräknas till en ålderspension på samma sätt som en inkomstgaranti enligt förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning. Vid omräkningen beaktas även föreskrifterna i bilaga C. Avgångsvederlag beräknas, utbetalas och samordnas med andra inkomster enligt föreskrifterna i samma förordning.6) Statens tjänstepensionsverk beslutar om tillämpning av förordningen på en fri teater-, musik- eller dansgrupp. Som villkor för detta gäller att statsbidrag till gruppens verksamhet betalas ut av Statens kulturråd.7) Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) tillämpas.1. Denna förordning träder i kraft den 28 december 2012.2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2012.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLKjell Rempler(Socialdepartementet)