Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:856 Utkom från trycket den 14 december 2012Lag om ändring i lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft;utfärdad den 6 december 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:178, bet. 2012/13:AU5, rskr. 2012/13:53. föreskrivs i fråga om lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraftSenaste lydelse av 4 § 1993:1499. dels att 2 och 4 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 4 § ska utgå, dels att rubriken till lagen, 1, 6 och 7 §§ samt rubriken närmast före 6 § ska ha följande lydelse.Lag om privat arbetsförmedling1 §1 §Denna lag gäller arbetsförmedling som bedrivs av någon annan än den offentliga arbetsförmedlingen.Lagen gäller dock inte arbetsförmedling som sker genom skrifter, överföringar eller upptagningar som tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig på.Med arbetsförmedling avses i denna lag verksamhet som har till ändamål att skaffa arbete till arbetssökande eller arbetskraft åt arbetsgivare.Förbud att ta betalt av arbetssökande6 §6 §Den som bedriver arbetsförmedling får inte begära, avtala om eller ta emot ersättning av arbetssökande för att erbjuda eller anvisa dem arbete.7 §7 § Senaste lydelse 1993:1499. Ändringen innebär att första stycket upphävs. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 eller 6 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)