Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:913 Utkom från trycket den 21 december 2012Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);utfärdad den 13 december 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113. föreskrivs att 4 kap. 18 § diskrimineringslagen (2008:567) ska ha följande lydelse.4 kap.18 §18 §Ett beslut av ett universitet eller en högskola med staten som huvudman får, i fråga om utbildning enligt högskolelagen (1992:1434), överklagas till Överklagandenämnden för högskolan på den grunden att beslutet strider motdiskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § första stycket, om beslutet avsera. tillträde till utbildning,b. tillgodoräknande av utbildning,c. anstånd med studier eller fortsättning av studier efter studieuppehåll,d. byte av handledare,e. indragning av handledare och andra resurser vid utbildning på forskarnivå,f. utbildningsbidrag för doktorander, ellerg. en ingripande åtgärd mot en student,diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § andra stycket, ellerförbudet mot repressalier i 2 kap. 19 §.Om överklagandenämnden finner att det överklagade beslutet strider mot något av förbuden och att detta kan antas ha inverkat på utgången, ska beslutet undanröjas och ärendet, om det behövs, visas åter till universitetet eller högskolan för ny prövning.Om ett beslut kan överklagas enligt någon annan författning, ska överklagande ske i den där föreskrivna ordningen i stället för enligt första stycket.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2013.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)