Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:941 Utkom från trycket den 28 december 2012Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning;utfärdad den 18 december 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116. föreskrivs att 21 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska ha följande lydelse.21 §21 § Senaste lydelse 2010:667. Föreskrifterna i 14–19 §§ gäller intedem som kan meddelas disciplinpåföljd enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., för förseelser som omfattas av den lagen,hälso- och sjukvårdspersonal, som i sin yrkesutövning står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn, för förseelser i denna yrkesutövning som ska prövas av inspektionen eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,djurhälsopersonal för förseelser i yrkesutövningen som ska prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLKjell Rempler(Socialdepartementet)