Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:201 Utkom från trycket den 30 april 2013Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 18 april 2013.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten dels att 6, 16, 16 a, 16 c och 16 d §§ samt rubriken närmast före 6 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 6 a, 6 b och 7 a §§ av följande lydelse.Individuella handlingsplaner och aktivitetsrapporter6 §6 § Senaste lydelse 2010:1129. Arbetsförmedlingen ska under den arbetssökandes medverkan upprätta en individuell handlingsplan där sökandens skyldigheter, planerade aktiviteter och arbetssökandets inriktning anges. Planen ska upprättas senast trettio dagar från det att han eller hon anmäler sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. En handlingsplan för den som inte fyllt 25 år bör dock upprättas tidigare.Första stycket gäller inte om en etableringsplan ska upprättas enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om handlingsplanernas innehåll och om hur de ska följas upp.6 a §6 a §Med utgångspunkt i sin individuella handlingsplan eller etableringsplan ska den som är arbetslös regelbundet i en aktivitetsrapport redovisa vilka åtgärder han eller hon har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet. Den som får eller begär arbetslöshetsersättning ska redovisa sina aktiviteter minst en gång per månad.Aktivitetsrapporten ska lämnas till Arbetsförmedlingen senast två veckor efter utgången av den period rapporten avser.Arbetsförmedlingen ska skyndsamt granska inkomna aktivitetsrapporter.6 b §6 b §Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om hur aktivitetsrapporten enligt 6 a § ska vara utformad samt om när och hur den ska lämnas.7 a §7 a §Arbetsförmedlingen får anvisa den som är arbetslös att söka ett arbete om det behövs för attmatcha den som söker arbetskraft med den som söker arbete, ellerkontrollera att han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker arbeten.Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om hur den som är arbetslös ska anvisas att söka arbeten.16 §16 § Senaste lydelse 2007:905. Arbetsförmedlingen ska skyndsamt underrätta arbetslöshetskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om det kan antas att en arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättningmissköter arbetssökandet, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar arbetslösheten enligt 43–43 b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ellerinte uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt 9 eller 11 § samma lag.Om Arbetsförmedlingen har underrättat en arbetslöshetskassa om att en sökande inte besökt eller tagit kontakt med den offentliga arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid överenskommen eller på annat sätt beslutad tidpunkt, ska Arbetsförmedlingen skyndsamt kalla honom eller henne till ett nytt besök eller en ny kontakt.16 a §16 a § Senaste lydelse 2007:418. Arbetsförmedlingen ska skyndsamt informera arbetslöshetskassan när en arbetssökande åter uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt 9 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.16 c §16 c § Senaste lydelse 2007:905. Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om hur en underrättelse enligt 16 § ska göras och vad den ska innehålla.16 d §16 d § Senaste lydelse 2007:905. Arbetsförmedlingen ska omedelbart informera den arbetssökande om att en underrättelse har gjorts enligt 16 § och om anledningen till underrättelsen.Om en underrättelse har gjorts för att den sökande inte längre är anmäld som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen, ska den sökande informeras om att den uppgiften kan komma att lämnas till Försäkringskassan.1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.2. För förhållanden som har inträffat före ikraftträdandet gäller 16 och 16 a §§ i sin äldre lydelse.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)