Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:683 Utkom från trycket den 9 juli 2013Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 27 juni 2013.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamhetenSenaste lydelse av 16 b § 2007:418. dels att 16 b § ska upphöra att gälla, dels att 17 och 21 §§ ska ha följande lydelse.17 §17 § Senaste lydelse 2008:977. Kronofogdemyndigheten har rätt att hos Arbetsförmedlingen ta del av följande uppgifter om en arbetssökande:namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,från och med vilken dag han eller hon är anmäld eller inte längre anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, ochhans eller hennes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering.Om det finns skäl för det ska Arbetsförmedlingen på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till Kronofogdemyndigheten.21 §21 §Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska bedrivas oberoende av arbetskonflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om en arbetssökande anvisas att söka ett arbete vid en arbetsplats där en sådan konflikt pågår ska sökanden upplysas om konflikten i samband med anvisningen.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)