Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i semesterlagen (1977:480);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 och 28 §§ semesterlagen (1977:480) ska ha följande lydelse.

5 §

2 När det gäller en anställning som avses pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid, får det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. I sådant fall har arbetstagaren rätt till semesterersättning.
Arbetstagare i gymnasial lärlingsanställning har rätt till semesterledighet enbart om detta har avtalats särskilt. En arbetstagare i sådan anställning har rätt till semesterersättning för den semesterlön som tjänats in men inte tagits ut. Sådan ersättning ska, om inte annat avtalats eller följer av 28 § första och andra styckena eller 30 §, betalas ut senast en månad efter vårterminens slut.

28 §

3 Om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in, ska arbetstagaren i stället få semesterersättning. Detta gäller inte om annat följer av 30 b eller 31 §.
Motsvarande ska gälla om arbetstagarens anställningsvillkor ändras så att semesterledighet med semesterlön ska förläggas redan under intjänandeåret. I sådant fall ska bestämmelserna om semesterersättning tillämpas som om anställningen hade upphört vid den tidpunkt från vilken de nya anställningsvillkoren ska gälla.
Särskilda bestämmelser om semesterersättning finns i 5 § för
  • 1. arbetstagare som anställs för arbete som avses pågå i högst tre månader, och
  • 2. arbetstagare i gymnasial lärlingsanställning.

SFS 2014:424

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
På regeringens vägnarELISABETH SVANTESSONMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)
Prop. 2013/14:80, bet. 2013/14:UbU18, rskr. 2013/14:265.
Senaste lydelse 2009:1439.
Senaste lydelse 2009:1439.