Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 5 § arbetsmiljölagen (1977:1160)2 ska ha följande lydelse.

7 kap.

7 kap. 5 §

3 För tillsyn enligt denna lag ska tillsynsmyndigheten ges tillträde till arbetsställe och får där göra undersökningar och ta prov. För uttaget prov betalas inte ersättning.
Polismyndigheten ska lämna den handräckning som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva tillsyn enligt denna lag.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Arbetsmiljöverket, får föreskriva skyldighet att ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prov som skäligen har krävts.

SFS 2014:659

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
På regeringens vägnarELISABETH SVANTESSONMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.
Lagen omtryckt 1991:677.
Senaste lydelse 2000:764.