Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:759 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning;utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs att 9 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning ska ha följande lydelse.9 §9 § Senaste lydelse 1997:179. En arbetstagare vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, utrikesförvaltningen, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan eller Försvarets radioanstalt får skiljas från sina arbetsuppgifter enligt 31 § lagen (1994:260) om offentlig anställning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarMARIA LARSSONKjell Rempler(Socialdepartementet)