Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 § sjömanslagen (1973:282) ska ha följande lydelse.

14 §

2 En tvist om en sjömans anställningsförhållande får inte dras inför en utländsk myndighet.
Första stycket gäller inte om något annat följer av de unionsrättsakter och internationella instrument som anges i 1 § 1–4 lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.

SFS 2014:919

Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDPer Håvik(Näringsdepartementet)
Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.
Senaste lydelse 2007:441.