Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1332 Utkom från trycket den 25 november 2014Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning;utfärdad den 13 november 2014.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställningSenaste lydelse av10 § 2010:1722bilaga A 2013:923bilaga B 2003:856. dels att 3–7 och 10 §§ och bilagorna A, B, och C ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 3, 4, 5, 6 och 7 §§ ska utgå, dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny bilaga av följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2010:559. Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) och därtill anslutande föreskrifter, med undantag av tredje kapitlet i PA 03, tillämpas på de arbetstagare med icke-statliga anställningar som anges i bilagan till denna förordning under förutsättning att arbetsgivaren betalar premier för detta enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar eller enligt ett särskilt beslut av regeringen. Detta gäller även arbetstagare som har personlig pensionsrätt enligt ett särskilt beslut av regeringen eller Statens tjänstepensionsverk.Avtalet om tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och föreskrifter som utfärdats med stöd av avtalet ska tillämpas i fråga om sådana arbetstagare med icke-statlig anställning där detta särskilt anges i bilagan till förordningen.Om en arbetstagare som avses i denna förordning samtidigt har eller senare får en statlig anställning kan regeringen besluta att arbetstagaren helt eller delvis ska omfattas av andra pensionsbestämmelser än PA 03.Statens tjänstepensionsverk beslutar om pensionsrätt enligt 2 § punkt 3 PA 03 efter framställning av huvudmannen.2 §2 §I 8 och 9 §§ och i bilagan till förordningen finns bestämmelser om tilllägg till eller undantag från PA 03.I bilagan finns även vissa särskilda bestämmelser.Bilaga Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda bestämmelser i anslutning till dessa
Förvaltningsområde
Särskilda bestämmelser
Utrikesförvaltningen  
 
Arbetstagare vid nordisk institution som tjänstgör i Sverige 
1–3 
Arbetstagare vid Nordiska ministerrådets sekretariat som tjänstgör i Sverige 
1, 3 
Arbetstagare vid Nordiska rådets presidiesekretariat som tjänstgör i Sverige 
1, 3 
Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner m.m.  
 
Rektor och annan lärare än timlärare vid statsunderstödd svensk utlandsskola 
1, 3 
Bergsskolan i Filipstad: rektor, studierektor och annan lärare än timlärare 
Arbetstagare vid Drottningholms teatermuseum 
Särskilda bestämmelser 1. Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte ska ha pensionsrätt enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut ska sändas till Statens tjänstepensionsverk.2. Förordningen tillämpas på anställningar hos institutioner för vilka Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de anställdas rättsställning vid nordiska institutioner. När rättsställningsavtalet tillämpas på en institution ska de anställda även omfattas av föreskrifterna i tredje kapitlet PA 03.3. Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) tillämpas.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rätt till fribrev eller pension som inte är antastbar och som en arbetstagare eller före detta arbetstagare har vid ikraftträdandet.3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för arbetstagare som den 31 december 2014 har högst fem år kvar till pensionsåldern. Huvudmannen för en teater-, dans- eller musikinstitution får dock medge undantag från kravet att arbetstagaren ska ha pensionsrätt enligt äldre bestämmelser. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut om undantag ska sändas till Statens tjänstepensionsverk.4. En arbetstagare som på grund av sjukdom vid ikraftträdandet inte kan införsäkras i ett annat pensionssystem har rätt till statlig tjänstepension enligt 1 § så länge det finns sådant hinder. Dessa arbetstagare har även rätt till tjänstegrupplivförsäkring enligt 1 § om arbetstagaren enligt äldre bestämmelser omfattades av den statliga tjänstegrupplivförsäkringen.5. En arbetstagare som under året 2013 eller 2014 har haft en pensionsgrundande anställning hos en arbetsgivare som var upptagen i den upphävda bilaga A under rubriken Teater-, dans- och musikinstitutioner och hade en lägre pensionsålder än 65 år, har rätt till en livsvarig omräkningspension från och med 65 år under förutsättning att arbetstagaren den 1 januari 2015 inte har avgått med pension eller har pensionsrätt enligt 3. Omräkningspensionen baseras på en engångspremie som motsvarar hälften av det ingående fribrev för pensionen före 65 år som legat till grund för beräkningen av premier från och med år 2004 samt de premier som tillgodoräknats enligt 1 § för arbetstagarens pension före 65 år under åren 2004–2014. För arbetstagare som har rätt till fribrev enligt den upphävda 7 § ska premier under anställningstid som grundar rätt till fribrevet inte räknas med i omräkningspensionen. Storleken på omräkningspensionen beräknas per den 1 januari 2015 i enlighet med de grunder som har fastställts av Statens tjänstepensionsverk enligt 3 § förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar. Omräkningspensionen anknyts till det för år 2015 fastställda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken och värdesäkras genom omräkning med senare förändringar av prisbasbeloppet. Omräkningspensionen betalas ut livsvarigt från och med 65 år.6. Det som sägs i 2–5 gäller även om en arbetsgivare som var upptagen i den upphävda bilaga A har antagit nytt namn eller bytt organisationsform, eller om verksamheterna hos två eller flera arbetsgivare som var upptagna i den upphävda bilaga A har slagits samman.På regeringens vägnarPER BOLUNDKjell Rempler(Socialdepartementet)