Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:506 Utkom från trycket den 7 juli 2015Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 25 juni 2015.Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska ha följande lydelse.9 §9 § Senaste lydelse 2012:691. De arbetsmarknadspolitiska programmen är arbetsmarknadspolitiska insatser som syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete. Bestämmelser om programmen finns ilagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program,förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd,förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga,förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, ochförordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.I förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd finns bestämmelser om att den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning.En anvisning till ett program ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det betyder att en anvisning får göras endast om den framstår som lämplig både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.Denna förordning träder i kraft den 3 augusti 2015.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)