Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § lagen (1982:80) om anställningsskydd ska ha följande lydelse.

11 §

2 För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.
Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av
  • – två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,
  • – tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,
  • – fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,
  • – fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och
  • – sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.
Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § föräldraledighetslagen (1995:584) sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpa
  • – när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller
  • – när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.

SFS 2015:759

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande när uppsägning sker under tid då kommunalt vårdnadsbidrag lämnas enligt den upphävda lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.
På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)
Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41.
Senaste lydelse 2008:564.