Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:842 Utkom från trycket den 15 december 2015Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning;utfärdad den 3 december 2015.Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning ska ha följande lydelse.BilagaSenaste lydelse av bilagan 2014:1332. Ändringen innebär att Arbetstagare vid Drottningholms teatermuseum har tagits bort ur förteckningen. Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda bestämmelser i anslutning till dessa
Förvaltningsområde  
Särskilda bestämmelser  
Utrikesförvaltningen  
 
Arbetstagare vid nordisk institution som tjänstgör i Sverige 
1–3 
Arbetstagare vid Nordiska ministerrådets sekretariat som tjänstgör i Sverige 
1, 3 
Arbetstagare vid Nordiska rådets presidiesekretariat som tjänstgör i Sverige 
1, 3 
Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner m.m.  
 
Rektor och annan lärare än timlärare vid statsunderstödd svensk utlandsskola 
1, 3 
Bergsskolan i Filipstad: rektor, studierektor och annan lärare än timlärare 
Särskilda bestämmelser 1. Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte ska ha pensionsrätt enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut ska sändas till Statens tjänstepensionsverk.2. Förordningen tillämpas på anställningar hos institutioner för vilka Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de anställdas rättsställning vid nordiska institutioner. När rättsställningsavtalet tillämpas på en institution ska de anställda även omfattas av föreskrifterna i tredje kapitlet PA 03.3. Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) tillämpas.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rätt till fribrev eller pension som en arbetstagare eller före detta arbetstagare har vid ikraftträdandet.3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för arbetstagare som den 31 december 2015 har högst fem år kvar till pensionsåldern.4. För arbetstagare som på grund av sjukdom vid ikraftträdandet inte kan införsäkras i ett annat pensionssystem gäller äldre bestämmelser så länge det finns något sådant hinder.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONRikard Jermsten(Finansdepartementet)