Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:199 Utkom från trycket den 22 mars 2016Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister;utfärdad den 10 mars 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159. föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvisterLagen omtryckt 1977:530. ska ha följande lydelse.1 kap.2 §2 § Senaste lydelse 1996:1055. Denna lag tillämpas inte påmål som enligt lag får upptas endast av en viss tingsrätt eller som ska handläggas av en tingsrätt i en annan sammansättning än som anges i rättegångsbalken,mål som ska handläggas av tingsrätt med tillämpning av konkurslagen (1987:672) eller lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,mål om skadestånd i anledning av brott, om talan förs i samband med åtal för brottet,mål om ersättning för yrkesskada, när tvisten inte rör kollektivavtals rätta innebörd,mål som avses i 1 kap. 4 § 1 och 3 lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar, ochmål som avses i artikel 81 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och artikel 96 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken.Lagen ska inte tillämpas på mål som rör arbetstagare som avses i 1 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, när tvisten gällerfråga som rör anställning av arbetstagare utan att enbart avse tvist om kollektivavtal,tjänstgöringsskyldighet för ordinarie domare enligt lagen (1994:261) om fullmaktsanställning.Lagen ska inte heller tillämpas på andra mål som rör arbetstagare hos arbetsgivare med offentlig ställning, när tvisten gäller en fråga som är reglerad i lag eller annan författning och det i samma författning föreskrivs att beslut i frågan får överklagas till regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet.Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)