Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:318 Utkom från trycket den 31 mars 2016Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning;utfärdad den 17 mars 2016.Regeringen föreskriver att 1–2 a, 8 och 9 §§ samt bilagan till förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2014:1332. Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16) och därtill anslutande föreskrifter, med undantag av bestämmelserna om premiebestämd ålderspension, tillämpas på de arbetstagare med icke-statliga anställningar som anges i bilagan till denna förordning under förutsättning att arbetsgivaren betalar premier för detta enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar eller enligt ett särskilt beslut av regeringen. Detta gäller även arbetstagare som har personlig statlig pensionsrätt enligt ett särskilt beslut av regeringen eller Statens tjänstepensionsverk.Avtalet om tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och föreskrifter som utfärdats med stöd av avtalet ska tillämpas i fråga om sådana arbetstagare med icke-statlig anställning där detta särskilt anges i bilagan till förordningen.Om en arbetstagare som avses i denna förordning samtidigt har eller senare får en statlig anställning kan regeringen besluta att arbetstagaren helt eller delvis ska omfattas av andra pensionsbestämmelser än PA 16.Statens tjänstepensionsverk beslutar om pensionsrätt enligt 1 kap. 2 § punkt 3 avdelning II PA 16 efter framställning av huvudmannen.2 §2 § Senaste lydelse 2014:1332. I 8 och 9 §§ och i bilagan till förordningen finns bestämmelser om tilllägg till eller undantag från PA 16.I bilagan finns även vissa särskilda bestämmelser.2 a §2 a § Senaste lydelse 2003:856. Om en arbetstagare omfattas eller omfattats av PA 16 eller av pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) i en annan anställning än som avses i denna förordning, ska den anställningen anses vara en sådan anställning som avses i förordningen.8 §8 §En pensionsförmån enligt förordningen ska minskas med en jämförlig förmån som huvudmannen lovat att betala utöver pensionsförmånen. Detta gäller dock inte sådan tjänstepension som grundas på kollektivavtal och som närmast motsvarar bestämmelserna om premiebestämd ålderspension enligt PA 16.Regeringen kan medge undantag från minskning med annan utlovad pensionsförmån om det finns särskilda skäl.9 §9 § Senaste lydelse 2010:559. Statens tjänstepensionsverk beslutar om tillämpning av bestämmelserna om premiebestämd ålderspension enligt PA 16 för huvudmannen, om Arbetsgivarverket och Kåpan pensioner försäkringsförening har beslutat att huvudmannen får anslutas till det statliga premiebestämda tjänstepensionssystemet.BilagaSenaste lydelse av bilagan 2015:842. Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda bestämmelser i anslutning till dessa
Förvaltningsområde  
Särskilda bestämmelser  
Utrikesförvaltningen  
 
Arbetstagare vid nordisk institution som tjänstgör i Sverige 
1–3 
Arbetstagare vid Nordiska ministerrådets sekretariat som tjänstgör i Sverige 
1, 3 
Arbetstagare vid Nordiska rådets presidiesekretariat som tjänstgör i Sverige 
1, 3 
Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner m.m.  
 
Rektor och annan lärare än timlärare vid statsunderstödd svensk utlandsskola 
1, 3 
Bergsskolan i Filipstad: rektor, studierektor och annan lärare än timlärare 
Särskilda bestämmelser 1. Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte ska ha pensionsrätt enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut ska sändas till Statens tjänstepensionsverk.2. Förordningen tillämpas på anställningar hos institutioner för vilka Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de anställdas rättsställning vid nordiska institutioner. När rättsställningsavtalet tillämpas på en institution ska de anställda även omfattas av bestämmelserna om premiebestämd ålderspension i PA 16.3. Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) tillämpas.1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2016.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONRikard Jermsten(Finansdepartementet)