Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 69 § sjömanslagen (1973:282) ska ha följande lydelse.

69 §

För förberedelse eller stämpling till brott som avses i 68 § eller underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådant brott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Detsamma gäller för försök eller förberedelse till brott som avses i 67 §, om inte brottet skulle ha varit att anse som ringa om det hade fullbordats.

SFS 2016:543

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)
Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.