Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om diskrimineringslagen (2008:567)2

dels att 3 kap. ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 19 § och 4 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 3 kap., och en ny paragraf, 4 kap. 1 a §, av följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 19 §

3 Den som påstås ha handlat i strid med bestämmelserna i 2 kap. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12 a, 13, 14, 15, 16 eller 17 § eller 3 kap. 16, 17, 18 eller 20 § får inte utsätta en enskild person för repressalier på grund av att han eller hon
 • 1. anmält eller påtalat ett sådant handlande,
 • 2. medverkat i en utredning enligt lagen, eller
 • 3. avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier från den som påstås ha diskriminerat.

3 kap. Aktiva åtgärder

Inledande bestämmelser

3 kap. 1 §

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Arbetet med aktiva åtgärder

3 kap. 2 §

Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att
 • 1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
 • 2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
 • 3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
 • 4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1–3.

3 kap. 3 §

Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande.
Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt.

Arbetslivet

Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder

3 kap. 4 §

Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva åtgärder på det sätt som anges i 2 och 3 §§.

3 kap. 5 §

Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta
 • 1. arbetsförhållanden,
 • 2. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor,
 • 3. rekrytering och befordran,
 • 4. utbildning och övrig kompetensutveckling, och
 • 5. möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

3 kap. 6 §

Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och sådana repressalier som avses i 2 kap. 18 §.
Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns enligt första stycket.

3 kap. 7 §

Arbetsgivaren ska genom utbildning, annan kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner.
Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de åtgärder som vidtas enligt första stycket.
Arbetsgivarens arbete med lönekartläggning

3 kap. 8 §

I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera
 • 1. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och
 • 2. löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

3 kap. 9 §

Arbetsgivaren ska analysera om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Analysen ska särskilt avse skillnader mellan
 • 1. kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika,
 • 2. en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och en grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat, och
 • 3. en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och en grupp med arbetstagare som utför arbete som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat men ger högre lön trots att kraven i arbetet bedömts vara lägre.

3 kap. 10 §

Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer och dess natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som kunskap och färdigheter samt ansvar och ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur ska särskilt arbetsförhållandena beaktas.
Samverkan

3 kap. 11 §

I arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivare och arbetstagare samverka.
Information som behövs för samverkan

3 kap. 12 §

Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är bunden till av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka i arbetet med aktiva åtgärder.
Om informationen avser uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare, gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22 och 56 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet gäller i stället 10 kap. 11–14 §§ och 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Dokumentation

3 kap. 13 §

En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder enligt 4–10 §§.
Dokumentationen ska innehålla
 • 1. en redogörelse för alla delar av arbetet som det beskrivs i 2 och 3 §§ och som avser de områden som anges i 5 §,
 • 2. en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras enligt 6 och 7 §§,
 • 3. en redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen enligt 8–10 §§,
 • 4. en redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda förekommande löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön,
 • 5. en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behöver vidtas ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år,
 • 6. en redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts, och
 • 7. en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 11 § fullgörs.

3 kap. 14 §

En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte mellan 10 och 24 arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med lönekartläggningen enligt 8–10 §§.
Dokumentationen ska innehålla de uppgifter som framgår av 13 § 3–6 och en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 11 § fullgörs i fråga om arbetet med lönekartläggningen.

Utbildning

Utbildningsanordnare

3 kap. 15 §

Med utbildningsanordnare avses i detta kapitel den som bedriver
 • 1. utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen (2010:800),
 • 2. utbildning enligt högskolelagen (1992:1434), eller
 • 3. utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.
Utbildningsanordnarens arbete med aktiva åtgärder

3 kap. 16 §

Utbildningsanordnaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva åtgärder på det sätt som anges i 2 och 3 §§.

3 kap. 17 §

Arbetet med aktiva åtgärder hos en utbildningsanordnare som avses i 15 § 2 och 3 ska omfatta
 • 1. antagnings- och rekryteringsförfarande,
 • 2. undervisningsformer och organisering av utbildningen,
 • 3. examinationer och bedömningar av studenternas prestationer,
 • 4. studiemiljö, och
 • 5. möjligheter att förena studier med föräldraskap.

3 kap. 18 §

Utbildningsanordnaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.
Utbildningsanordnaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns enligt första stycket.
Samverkan

3 kap. 19 §

I arbetet med aktiva åtgärder ska utbildningsanordnaren samverka med dem som deltar i sådan utbildning som avses i 15 § och med anställda i verksamheten.
Dokumentation

3 kap. 20 §

Utbildningsanordnaren ska varje år skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder enligt 16 och 18 §§. För en sådan utbildningsanordnare som avses i 15 § 2 och 3 avser dokumentationsskyldigheten de områden som anges i 17 §.
Dokumentationen ska innehålla
 • 1. en redogörelse för alla delar av arbetet som det beskrivs i 2 och 3 §§,
 • 2. en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras enligt 18 §, och
 • 3. en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 19 § fullgörs.

4 kap.

4 kap. 1 a §

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av denna lag.

4 kap. 5 §

Den som inte fullgör sina skyldigheter att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder enligt 3 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17 eller 18 §, lämna information enligt 3 kap. 12 § eller dokumentera enligt 3 kap. 13, 14 eller 20 § får föreläggas att fullgöra dem. Ett sådant föreläggande ska förenas med vite och meddelas av Nämnden mot diskriminering efter framställning av Diskrimineringsombudsmannen. Föreläggandet får riktas även mot staten som arbetsgivare eller som huvudman för utbildningsverksamhet.
Om ombudsmannen förklarat sig inte vilja göra en framställning till nämnden om vitesföreläggande, får en central arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är bunden till av kollektivavtal göra en framställning i fråga om aktiva åtgärder i arbetslivet enligt 3 kap. 4–9 och 12–14 §§.
I framställningen ska det anges vilka åtgärder som bör åläggas den som framställningen riktas mot, vilka skäl som åberopas till stöd för framställningen och vilken utredning som har gjorts.

SFS 2016:828

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om aktiva åtgärder som har eller skulle ha vidtagits före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEDaniel Ström(Kulturdepartementet)
Prop. 2015/16:135, bet. 2015/16:AU10, rskr. 2015/16:304.
Senaste lydelse av

3 kap. 12 § 2009:526

3 kap. 14 § 2014:958

3 kap. 15 § 2014:958

3 kap. 16 § 2014:958.

Senaste lydelse 2012:483.