Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 18 § diskrimineringslagen (2008:567) ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 18 §

2 Ett beslut av ett universitet eller en högskola med staten som huvudman får, i fråga om utbildning enligt högskolelagen (1992:1434), överklagas till Överklagandenämnden för högskolan på den grunden att beslutet strider mot
  • 1. diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 §, om beslutet avser
  • a. tillträde till utbildning,
  • b. tillgodoräknande av utbildning,
  • c. anstånd med studier eller fortsättning av studier efter studieuppehåll,
  • d. byte av handledare,
  • e. indragning av handledare och andra resurser vid utbildning på forskarnivå, eller
  • f. en ingripande åtgärd mot en student,
  • 2. diskrimineringsförbudet i 1 kap. 4 § 3, eller
  • 3. förbudet mot repressalier i 2 kap. 19 §.
Om överklagandenämnden finner att det överklagade beslutet strider mot något av förbuden och att detta kan antas ha inverkat på utgången, ska beslutet undanröjas och ärendet, om det behövs, visas åter till universitetet eller högskolan för ny prövning.
Om ett beslut kan överklagas enligt någon annan författning, ska överklagande ske i den ordning som föreskrivs där i stället för enligt första stycket.

SFS 2017:282

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.
På regeringens vägnarPER BOLUNDHelena Swenzén(Kulturdepartementet)
Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208.
Senaste lydelse 2014:958.