Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare

Utkom från trycket den 9 maj 2017

utfärdad den 27 april 2017.

1 §

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare i fråga om information, samarbete mellan myndigheter, anmälningsskyldighet och kontaktperson samt sanktionsavgifter.

2 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

 • 12 § andra stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare i fråga om 7 §,

 • 12 § första stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare i fråga om 8 §,

 • 12 § andra stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare i fråga om 9 §,

 • 15 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare i fråga om 10 och 11 §§,

 • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Information

3 §

Arbetsmiljöverket ska tillhandahålla information om de bestämmelser i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare som gäller vid utstationering i Sverige. Arbetsmiljöverket ska också tillhandahålla information om de andra organ eller myndigheter som arbetstagare och företag kan vända sig till för att få allmän information om sina rättigheter och skyldigheter vid utstationering i Sverige.

4 §

Arbetsmiljöverket ska tillhandahålla den information som avses i 3 § denna förordning och 9 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare på det sätt som framgår av artiklarna 5.1, 5.2, 5.4 och 5.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), i den ursprungliga lydelsen.

Informationen ska göras tillgänglig på de språk som är mest relevanta och som Arbetsmiljöverket bestämmer.

Samarbete mellan myndigheter

5 §

Arbetsmiljöverket ska på begäran av en behörig myndighet i ett annat land inom EES lämna information till den myndigheten inom följande tidsfrister.

 • I brådskande fall som endast kräver registerkontroll: senast två arbetsdagar efter det att förfrågan kom in till Arbetsmiljöverket.

 • I andra fall: senast 25 arbetsdagar efter det att förfrågan kom in till Arbetsmiljöverket, om inte Arbetsmiljöverket och den behöriga myndigheten kommer överens om en kortare tidsfrist.

Om Arbetsmiljöverket har svårt att besvara en begäran om information eller att genomföra kontroller, inspektioner eller utredningar ska Arbetsmiljöverket utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten som begärt informationen i syfte att finna en lösning.

6 §

Om Arbetsmiljöverket i sin verksamhet upptäcker omständigheter som tyder på oegentligheter när det gäller utstationering av arbetstagare, ska verket på eget initiativ och utan onödigt dröjsmål överlämna all relevant information till en behörig myndighet i ett annat land inom EES som kan beröras av informationen.

Anmälningsskyldighet och kontaktperson

7 §

En anmälan enligt 10 eller 11 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska göras skriftligen till Arbetsmiljöverket.

En sådan anmälan får överföras elektroniskt till Arbetsmiljöverket.

8 §

En anmälan om utstationering enligt 10 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska innehålla uppgifter om

 1. arbetsgivarens namn, postadress och hemvist,

 2. namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress, telefonnummer och e-postadress till en behörig ställföreträdare för arbetsgivaren,

 3. den typ av tjänst eller tjänster som ska utföras i Sverige,

 4. planerad tidsperiod för tjänstens eller tjänsternas utförande i Sverige,

 5. den eller de platser i Sverige där tjänsten eller tjänsterna ska utföras, och

 6. namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för de arbetstagare som ska utstationeras till Sverige.

9 §

En anmälan om kontaktperson enligt 11 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska innehålla uppgifter om kontaktpersonens

 1. namn,

 2. personnummer, eller om sådant saknas, födelsedatum,

 3. postadress i Sverige,

 4. telefonnummer, och

 5. e-postadress.

Sanktionsavgifter

10 §

Sanktionsavgiften enligt 14 § första stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare är 20 000 kronor.

11 §

En sanktionsavgift enligt 10 § kronor ska tas ut om en arbetsgivare överträder bestämmelserna i 8 eller 9 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:319

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2017.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare.