Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:465 Utkom från trycket den 7 juni 2017Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 24 maj 2017.Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska ha följande lydelse.9 §9 § Senaste lydelse 2015:506. De arbetsmarknadspolitiska programmen är arbetsmarknadspolitiska insatser som syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete. Bestämmelser om programmen finns ilagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program,förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd,förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, ochförordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.I förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd finns bestämmelser om att den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning.En anvisning till ett program ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det betyder att en anvisning får göras endast om den framstår som lämplig både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONSusanne Södersten(Arbetsmarknadsdepartementet)