Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:821 Utkom från trycket den 11 juli 2017Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 29 juni 2017.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamhetenSenaste lydelse av 13 § 2010:1129. dels att 13 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 13 § ska utgå, dels att 5–6 a och 9 §§ ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2012:423. Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs i form avplatsförmedling,vägledning,arbetsmarknadspolitiska program,arbetsplatsintroduktion,arbetslivsinriktad rehabilitering, ochverksamhet för unga med funktionshinder.Verksamheten omfattar också frågor om vissa anställningsfrämjande åtgärder, arbetstillstånd och arbetslöshetsförsäkringen.6 §6 § Senaste lydelse 2013:201. Arbetsförmedlingen ska under den arbetssökandes medverkan upprätta en individuell handlingsplan där sökandens skyldigheter, planerade aktiviteter och arbetssökandets inriktning anges. Planen ska upprättas senast 30 dagar från det att han eller hon anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. En handlingsplan för den som inte fyllt 25 år bör dock upprättas tidigare.En individuell handlingsplan för en nyanländ som har anvisats till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska upprättas så snart som möjligt efter att den nyanlände första gången har folkbokförts i en kommun.Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om handlingsplanernas innehåll och om hur de ska följas upp.6 a §6 a § Senaste lydelse 2013:201. Med utgångspunkt i sin individuella handlingsplan ska den som är arbetslös regelbundet i en aktivitetsrapport redovisa vilka åtgärder han eller hon har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet. Den som får eller begär arbetslöshetsersättning ska redovisa sina aktiviteter minst en gång per månad.Aktivitetsrapporten ska lämnas till Arbetsförmedlingen senast två veckor efter utgången av den period rapporten avser.Arbetsförmedlingen ska skyndsamt granska inkomna aktivitetsrapporter.9 §9 § Senaste lydelse 2017:465. De arbetsmarknadspolitiska programmen är arbetsmarknadspolitiska insatser som syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete. Bestämmelser om programmen finns ilagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program,förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd,förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar, ochförordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser finns bestämmelser om att den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning.En anvisning till ett program ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det betyder att en anvisning får göras endast om den framstår som lämplig både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för en nyanländ som vid förordningens ikraftträdande har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, så länge den planen gäller.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)