Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 14 a § diskrimineringslagen (2008:567) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 14 a §

2 Förbudet mot diskriminering i 14 § 1 som har samband med kön hindrar inte tillämpning av bestämmelser i lag om änkepension eller utbetalning av barnbidrag.

SFS 2017:1128

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEHelena Swenzén(Kulturdepartementet)
Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47.
Senaste lydelse 2012:673.