Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2018:254) med instruktion för Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Uppgifter

1 §

Myndigheten för arbetsmiljökunskap är nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö. Myndigheten har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys i syfte att bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken.

2 §

Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde
  • 1. samla in, sammanställa och sprida kunskap baserad på forskning på ett begripligt och lättillgängligt sätt,
  • 2. utvärdera och analysera effekter av beslutade och genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ, och
  • 3. följa och analysera utvecklingen i syfte att stärka sitt kunskaps-, analys- och utvärderingsarbete.

3 §

Myndigheten har även till uppgift att
  • 1. följa och främja kunskapsuppbyggnad om arbetsmiljöfrågor i Europeiska unionen och internationellt, och
  • 2. följa och främja företagshälsovårdens utveckling.

4 §

Myndigheten får bedriva den forskning som är nödvändig för att myndighetens uppgifter enligt 2 § ska kunna fullgöras.

5 §

Vid myndigheten ska det finnas en funktion för kvalitetssäkring som ska granska myndighetens arbete ur ett vetenskapligt perspektiv.

6 §

Myndigheten ska i sitt arbete särskilt belysa arbetsmiljöns beskaffenhet och utveckling i olika branscher. Myndigheten ska i sitt arbete beakta ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv.

Samverkan

7 §

Myndigheten ska samverka med arbetsmarknadens parter och andra aktörer i den utsträckning det behövs för verksamheten.

Ledning

8 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

9 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd med högst åtta ledamöter.

Anställningar och uppdrag

10 §

Generaldirektören är myndighetschef.

SFS 2018:254

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.