Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (2018:258) om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador.
Lagen tillämpas endast på helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter och annan behandling av personuppgifter som ingår eller kommer att ingå i ett register.

Förhållandet till annan reglering

3 §

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Rätten att göra invändningar

4 §

Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Personuppgiftsansvar

5 §

Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför enligt denna lag.

Ändamål med behandlingen

6 §

Arbetsmiljöverket får behandla personuppgifter i informationssystemet om arbetsskador om det är nödvändigt för att ge underlag för arbetet med att förebygga arbetsskador. En sådan behandling får innefatta
  • 1. registrering av arbetsskador och bearbetning av sådana uppgifter,
  • 2. tillsynsverksamhet,
  • 3. skadeutredningar,
  • 4. forskning och undervisning,
  • 5. framställning av statistik, och
  • 6. planering, uppföljning och utvärdering av förebyggande arbete mot arbetsskador.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsningar av ändamålen och om begränsningar av vilka personuppgifter som får behandlas för ett visst ändamål.

7 §

Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 6 § får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

8 §

Personuppgifter som behandlas enligt 6 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Behandling av känsliga personuppgifter

9 §

Inga andra personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) än sådana som rör hälsa får behandlas i informationssystemet om arbetsskador.

Tillgång till personuppgifter

10 §

Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

SFS 2018:258

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.