Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:416 Publicerad den 8 maj 2018Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvisterUtfärdad den 3 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256. föreskrivs att det i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvisterLagen omtryckt 1977:530. ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 9 a och 9 b §§, av följande lydelse.3 kap.9 a §9 a §När Arbetsdomstolen sammanträder med fler än en lagfaren domare är en ordförande eller en vice ordförande behörig att föra ordet.Den av de behöriga domarna som har högst befattning ska föra ordet. Bland behöriga domare med samma befattning ska den som har längst tjänstgöringstid föra ordet.9 b §9 b §En fördelning av mål mellan enskilda domare ska vara baserad på objektiva kriterier som domstolen fastställt i förväg. Fördelningen får inte vara ägnad att påverka målens utgång.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)