Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:951 Publicerad den 15 juni 2018Förordning om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101)Utfärdad den 7 juni 2018Regeringen föreskriver att 14 § personalföreträdarförordningen (1987:1101)Förordningen omtryckt 2007:744. ska ha följande lydelse.14 §14 §I 16 § första stycket 4 förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om att den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet är jävig om det finns någon särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.Om styrelsen eller personalansvarsnämnden handlägger ett ärende där en arbetstagarorganisation har ett intresse att bevaka, ska en personalföreträdare inte anses jävig enligt den paragrafen enbart på grund av atthan eller hon är förtroendeman eller funktionär hos organisationen, ellerhan eller hon har företrätt denna i förhandlingar enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarARDALAN SHEKARABIMagnus Bengtson(Finansdepartementet)