Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2018:1404) om statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivetPublicerad den 4 juli 2018Utfärdad den 28 juni 2018Inledande bestämmelser1 §1 §Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen och innehåller bestämmelser om statsbidrag till arbetsmarknadens parter.Syftet med statsbidraget är att främja att arbetsmarknadens parter deltar i att utveckla metoder för myndighetsgemensamma kontroller för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.2 §2 §Statsbidrag får lämnas för längst ett år i taget och i den utsträckning det finns tillgång på medel.3 §3 §Arbetsmiljöverket prövar frågor om och betalar ut statsbidrag enligt förordningen.Förutsättningar för statsbidrag4 §4 §Statsbidrag får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.5 §5 §Arbetsmiljöverket ska säkerställa att statsbidrag inte lämnas till ekonomisk verksamhet på det sätt som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.Statsbidrag får inte beviljas för kostnader för vilka offentliga medel redan har lämnats.6 §6 §Statsbidrag får lämnas efter ansökan för insatser som är inriktade på att främja kunskapsutbyte och samverkan mellan arbetsmarknadens parter och sådana myndigheter som gemensamt med andra myndigheter gör kontroller för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.Fördelning av statsbidrag7 §7 §När statsbidrag fördelas ska följande prioriteras:sådana ansökningar som kommer in gemensamt från arbetsgivar- ocharbetstagarorganisationer,ansökningar för insatser som möjliggör långsiktiga resultat, ochansökningar som har ett regionalt perspektiv.8 §8 §Arbetsmiljöverket prövar inkomna ansökningar utifrån prioriteringarna i 7 § och utifrån vilka insatser som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte med statsbidraget som anges i 1 § andra stycket.9 §9 §Arbetsmiljöverket får besluta att bevilja statsbidrag med ett lägre belopp än det som ansökan avser, om det finns skäl för det.Ansökan om statsbidrag10 §10 §En ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket senast det datum som myndigheten bestämmer.11 §11 §En ansökan om statsbidrag ska innehållaen uppgift om vem eller vilka som är sökande,en beskrivning av planerade insatser, hur sökanden kommer att bidra i genomförandet av dessa, tidsplan, målgruppen och i förekommande fall hur samarbetet med Arbetsmiljöverket och andra berörda aktörer och myndigheter ska utformas, ochen kostnadsberäkning.Beslut och utbetalning12 §12 §Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle i samband med beslutet om bidrag. I beslutet ska det anges vilka insatser som statsbidraget beviljas för och sista dag för redovisning enligt 13 §.Redovisning13 §13 §En organisation som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska senast vid den tidpunkt som har angetts i beslutet lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Arbetsmiljöverket. Mottagaren av statsbidraget ska även redovisa vilka insatser som har genomförts, vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.Återbetalning och återkrav14 §14 §Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig ombidraget har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp,bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för den verksamhet som det har beviljats för,mottagaren inte har lämnat en sådan redovisning som avses i 13 §, ellermottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.15 §15 §Arbetsmiljöverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §.Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.Arbetsmiljöverket får besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning eller ränta, om det finns särskilda skäl för det.Bemyndigande16 §16 §Arbetsmiljöverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.Överklagande17 §17 §Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2018:1404 Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2018.