Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:623 Publicerad den 27 juni 2020Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamhetenUtfärdad den 25 juni 2020Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten dels att 9 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 9 b §, av följande lydelse, dels att det närmast före 9 a § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Samråd och kontroll vid arbetsplatsförlagda insatser”.9 §9 § Senaste lydelse 2018:45. De arbetsmarknadspolitiska programmen är arbetsmarknadspolitiska insatser som syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete. Bestämmelser om programmen finns ilagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar,förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, ochförordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd.I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser finns bestämmelser om att den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning.En anvisning till ett program ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det betyder att en anvisning får göras endast om den framstår som lämplig både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.9 b §9 b §Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om hur uppgifter ska lämnas enligt lagen (2020:474) om skyldighet för kreditinstitut och försäkringsgivare att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2020.På regeringens vägnarEVA NORDMARKCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)