Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet skall ha följande lydelse.

15 §

2 En part som är skyldig att förhandla skall själv eller genom ombud inställa sig vid förhandlingssammanträde och, om det behövs, lägga fram ett motiverat förslag till lösning av den fråga som förhandlingen avser. Parterna kan gemensamt välja någon annan form för förhandling än sammanträde.
En arbetsgivare skall i samband med förhandling inför beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist i god tid skriftligen underrätta motparten om
  • 1. skälen till de planerade uppsägningarna,
  • 2. antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och vilka kategorier de tillhör,
  • 3. antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör,
  • 4. den tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att verkställas, och
  • 5. beräkningsmetoden för eventuella ersättningar utöver vad som följer av lag eller kollektivavtal vid uppsägning.
Arbetsgivaren skall också lämna motparten en kopia av de varsel som har lämnats till Arbetsförmedlingen enligt 2 a § första och andra styckena lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder.

SFS 2007:402

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)
Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.
Senaste lydelse 1994:1686.