Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1930:217) med vissa bestämmelser i anledning av lagen om tillsyn över stiftelser den 24 maj 1929 (nr 116)

Denna kungörelse har enligt förordning (1995:1280) upphört att gälla den 1 januari 1996.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1995:1280).

1 §

Det sammandrag av räkenskaperna, som stiftelses styrelse jämlikt 14 § lagen om tillsyn över stiftelser har att insända till KB, skall upptaga tillgångar och skulder vid början av det senast förflutna räkenskapsåret, en sammanställning av inkomster och utgifter under nämnda år samt tillgångar och skulder vid samma års utgång. Sammandraget skall vara uppställt i huvudsaklig överensstämmelse med härvid såsom bil. A fogade formulär med därå lämnade anvisningar.

[Formuläret här uteslutet.]

2 §

Den förteckning över stiftelser som avses i 21 § lagen om tillsyn över stiftelser skall vara anordnad såsom liggare.

Över stiftelser som står under tillsyn skall det dessutom föras en särskild liggare, kallad granskningsliggare.

Liggarna skall utformas så att bladen kan tas ut och sättas in utan att skadas. I vardera liggaren skall för varje stiftelse avses ett blad. Bladen i den liggare som innehåller förteckningen över stiftelserna numreras i löpande följd, allteftersom anmälningarna om stiftelserna har kommit in.

SFS 1992:408

3 §

I förteckningen över stiftelser skall för varje stiftelse antecknas:

 1. stiftelsens benämning;

 2. den ort, där styrelsen skall hava sitt säte;

 3. stiftares namn, yrke och hemvist;

 4. stiftelseurkundens art och dagen för utfärdandet;

 5. stiftelsens ändamål;

 6. stiftelsens förmögenhet vid tiden för anmälan;

 7. stiftelsens räkenskapsår;

 8. föreskrifter om revision;

 9. dagen då stiftelsens stadgar fastställts;

 10. dagen då stiftelsen ställts under tillsyn;

 11. dag då stiftelsens stadgar ändrats; samt

 12. styrelsens sammansättning.

SFS 1957:618

4 §

I granskningsliggaren skall för varje stiftelse antecknas:

 1. stiftelsens benämning;

 2. stiftelsens postadress;

 3. dagen för stiftelseurkundens utfärdande;

 4. stiftelsens räkenskapsår;

 5. dagen då årsberättelse, räkenskapssammandrag och revisionsberättelse inkommit; samt

 6. dagen då de under 5) omförmälda handlingarna granskats.

SFS 1957:618

5 §

Hos KB förvarade handlingar rörande stiftelser, som upptagits i den i 2 § första stycket avsedda förteckning, skola för varje stiftelse sammanföras i en akt. Akterna numreras i löpande följd, allteftersom anmälningarna om stiftelserna inkommit.

SFS 1957:618

6 §

Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 5 § lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser. För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 3 tillämpas.

SFS 1992:805