Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.Förarbeten1974:174 Prop. 1974:56, SkU 22, rskr. 119.1999:936 Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45.2003:648Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.2004:576Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225.2004:805Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.2004:1253Bet. 2004/05:SkU13, rskr. 2004/05:76.2006:600Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277.2009:248Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185.2011:70Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112.Utfärdad den 19 april 1974.1 §1 §Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) ska fastställas föraktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening,erkänd arbetslöshetskassa, försäkringsförening och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn,kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan mellan kommuner,registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, ochstiftelse. Lag (2011:70). 2 §2 §Organisationsnummer skall fastställas för annan juridisk person än som avses i 1 § såvida statlig myndighet, hos vilken den juridiska personen är registrerad eller har mål eller ärende anhängigt, påkallar detta. Organisationsnummer fastställes vidare för juridisk person som ansöker därom.Vad i första stycket sagts gäller i motsvarande mån i fråga om enkelt bolag, partrederi samt utländskt företags filial i Sverige.Organisationsnummer får icke fastställas för konkursbo. 3 §3 §Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får förordna att organisationsnummer skall fastställas för statlig myndighet. 4 §4 §Organisationsnummer består av tio siffror av vilka den sista är kontrollsiffra. Tilldelat organisationsnummer får icke ändras eller ånyo användas vid tilldelning av nummer. 5 §5 §Skatteverket utfärdar anvisningar för och har tillsynen över tilldelning av organisationsnummer. Hos verket föres register över tilldelade organisationsnummer. Lag (2003:648). 6 §6 §Beslut angående fastställande av organisationsnummer överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. Lag (2003:648). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1974:174 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1975. Organisationsnummer behöver emellertid icke fastställas för handelsbolag eller ekonomisk förening, som registrerats i handels- respektive föreningsregister före d. 1 juli 1975, såvida bolaget eller föreningen icke tilldelats registreringsnummer för taxerings- eller avgiftsändamål. 1999:936 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000. 2003:648 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. Äldre föreskrifter i 6 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket. 2004:576 Denna lag träder i kraft d. 8 okt. 2004. 2004:805 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005. 2004:1253 (Utkom d. 17 dec. 2004.) 2006:600 Denna lag träder i kraft d. 18 aug. 2006. 2009:248 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010. 2011:70 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011.