Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385)

Denna lag har enligt Lag (2005:552) upphört att gälla den 1 januari 2006.

Utfärdad den 15 december 1975.

1 §

Aktiebolagslagen (1975:1385) och denna lag träder i kraft, såvitt avser 15 § andra stycket och 23 § denna lag, en vecka efter den dag, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt d. 1 jan. 1977. [Utkom 12 jan. 1976.]

2 §

Genom aktiebolagslagen (1975:1385) upphäves 1. lagen (1944:705) om aktiebolag, 2. lagen (1944:706) angående införande av nya lagen om aktiebolag, 3. lagen (1973:302) om konvertibla skuldebrev m.m.

3 §

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i aktiebolagslagen (1975:1385) eller denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

4 §

För bolag som registrerats före d. 1 jan. 1977 gäller aktiebolagslagen (1975:1385) med nedan angivna undantag.

Att särskilda bestämmelser övergångsvis gäller för aktiebolag som bildats före d. 6 juni 1973 följer av övergångsbestämmelserna till lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag.

5 §

Om ej bolagsordningen anger vilken tid bolagets räkenskapsår skall omfatta, skall kalenderåret vara räkenskapsår.

6 §

Före utgången av juni 1977 skall full betalning erläggas för aktie som tecknats i samband med bolagets bildande. Senast vid utgången av juli 1977 skall bolaget anmäla hur stor del av aktiekapitalet som blivit till fullo betald. Anmälningen skall bestyrkas av auktoriserad eller godkänd revisor.

Har ej före utgången av juli 1977 anmälts att full betalning erlagts för aktier med ett sammanlagt nominellt belopp som motsvarar det i bolagsordningen angivna aktiekapitalet eller uppgår till minimikapitalet, skall registreringsmyndigheten anmäla förhållandet till rätten som förordnar att bolaget skall träda i likvidation. Beslut om likvidation meddelas dock ej, om det under ärendets handläggning i tingsrätten styrkes att aktiekapitalet eller minimikapitalet har inbetalats.

7 §

Innehåller bolagsordningen sådan bestämmelse om rätt till teckning eller erhållande av nya aktier som avses i 9 § 1 mom. tredje stycket andra meningen lagen (1944:705) om aktiebolag, skall bestämmelsen anses gälla även beträffande aktier som ges ut utöver tidigare föreskrivet maximikapital.

8 §

Finnes i bolag aktier vilkas röstvärde överstiger tio gånger röstvärdet för samtliga aktier av annat slag, får bolaget ge ut aktier med de röstvärden som tillkommer redan utgivna aktier.

9 §

Äldre bestämmelser om verkan av att aktiebrev ställts till innehavaren gäller fortfarande i fråga om aktiebrev utfärdat för aktie som har getts ut före utgången av år 1976.

Den som innehar aktiebrev och enligt bolagets påskrift därpå är införd såsom ägare i aktieboken är, utan hinder av att införingen skett före utgången av år 1976, likställd med den som enligt 13 § andra stycket lagen (1936:81) om skuldebrev förmodas äga rätt att göra skuldebrevet gällande, om förvärv från honom sker efter nämnda tidpunkt.

10 §

Registrering och verkställande av bolagsstämmobeslut, som fattats före utgången av år 1976, samt talan mot sådant bolagsstämmobeslut sker enligt lagen (1944:705) om aktiebolag eller lagen (1973:302) om konvertibla skuldebrev m.m., om annat ej följer av 6 eller 23 §.

11 §

Har styrelsen före utgången av år 1976 beslutat om nyemission, skall nyemissionen ske enligt lagen (1944:705) om aktiebolag.

12 §

Bestämmelserna i 4 kap. 17 § aktiebolagslagen (1975:1385) äger tillämpning även på fondaktie som utgivits före den 1 januari 1977. Anmaning får dock ske tidigast efter utgången av år 1978.

13 §

Har före utgången av år 1976 åtgärd vidtagits för verkställighet av nedsättning av aktiekapitalet enligt 65 § lagen (1944:705) om aktiebolag, får nedsättningen verkställas och registreras enligt nämnda lag.

14 §

Styrelseledamot och verkställande direktör, som tillträtt före utgången av år 1976, skall anmäla sitt aktieinnehav enligt 8 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385) senast efter nämnda tidpunkt.

15 §

Bestämmelserna i 8 kap. 1 § 10 kap. 3 § första, andra och fjärde styckena samt 10 kap. 4 § aktiebolagslagen (1975:1385) tillämpas från och med första ordinarie bolagsstämma som hålles efter lagens ikraftträdande. Intill dess tillämpas i stället motsvarande äldre bestämmelser.

Beslut enligt 10 kap. 3 § tredje stycket nämnda lag får meddelas före den 1 januari 1977.

Innehåller bolagsordningen bestämmelse om föranmälan för deltagande i bolagsstämma, får sådan bestämmelse tillämpas intill dess beslut om bestämmelsens upphörande eller ändring till överensstämmelse med 9 kap. 1 § tredje stycket aktiebolagslagen har blivit registrerat. Vad som sagts nu gäller dock endast om bolagsstämman hålls före utgången av år 1977.

SFS 1976:993

16 §

Årsredovisning och koncernredovisning skall efter utgången av år 1976 upprättas enligt aktiebolagslagen (1975:1385). För räkenskapsår som börjat löpa före denna tidpunkt får sådan redovisning dock upprättas enligt lagen (1944:705) om aktiebolag.

I koncernredovisning behöver ej medtagas koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsår som påbörjats före utgången av år 1976.

17 §

Om det i 11 kap. 8 § första stycket 6 aktiebolagslagen (1975:1385) angivna anskaffningsvärdet för tillgång, som förvärvats före den 1 januari 1977, ej kan utrönas med hjälp av bolagets bevarade räkenskaper, skall som anskaffningsvärde redovisas, beträffande byggnad det vid 1965 års allmänna fastighetstaxering åsatta taxeringsvärdet (byggnadsvärdet) ökat med förbättringskostnader under tiden efter utgången av år 1964, samt beträffande annan tillgång det belopp vartill anskaffningsvärdet skäligen kan uppskattas.

I not till balansräkningen skall anges om anskaffningsvärdet uppskattats enligt första stycket.

18 §

Finnes skuldregleringsfond, skall denna överföras till reservfonden eller nedsättas. Nedsättning får ske årligen med högst en femtedel av det belopp varmed summan av aktiekapitalet, reservfonden och skuldregleringsfonden överstiger skulderna enligt balansräkningen. När fem räkenskapsår förflutit efter den 1 januari 1977, skall skuldregleringsfonden helt överföras till reservfonden.

Beräkningen av skulderna enligt första stycket sker enligt äldre bestämmelser.

19 §

Likvidation genomföres enligt lagen (1944:705) om aktiebolag, om likvidator utsetts före utgången av år 1976.

Bestämmelserna i 13 kap. 13 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385) gäller även medel som innehållits i likvidation där likvidator utsetts före utgången av år 1947. Den i nämnda lagrum angivna tidsfristen på fem år räknas i sådant fall från den 1 januari 1977.

20 §

Har enligt 136 eller 174–176 § lagen (1944:705) om aktiebolag inlösen av aktier påkallats före utgången av år 1976, gäller bestämmelserna i nämnda lag beträffande inlösen.

21 §

Innehåller bolagsordningen förbehåll som avsågs i 52 § första stycket lagen (1910:88 s. 1) om aktiebolag gäller förbehållet även om det avviker från 3 kap. 3 § aktiebolagslagen (1975:1385). Om tillämpningen av föreskrift i bolagsordningen rörande lösens belopp skulle bereda någon otillbörlig fördel, kan jämkning dock ske.

SFS 1992:1239

22 §

Föreskrives i bolagsordningen att ändring av denna skall ske enligt den lag som gällde vid föreskriftens tillkomst, kan föreskriften ändras genom belut av bolagsstämma med den majoritet som anges i 9 kap. 30 § aktiebolagslagen (1975:1385).

SFS 1998:767

23 §

Efter utgången av år 1975 kan beslut om ändring i bolagsordningen till överensstämmelse med aktiebolagslagen (1975:1385) fattas enligt 9 kap. 14 eller 15 § nämnda lag. I beslutet skall anges att det gäller från och med den 1 januari 1977.

24 §

Om bolagsordning efter utgången av år 1976 strider mot aktiebolagslagen (1975:1385), skall styrelsen utan dröjsmål framlägga förslag till bolagsstämman om ändring av bolagsordningen till överensstämmelse med lagen.

25 §

Har bolagsstämma enligt 1 § lagen (1970:596) om förenklad aktiehantering före utgången av år 1976 beslutat att nämnda lag skall vara tillämplig på bolaget, anses bolaget vara avstämningsbolag, även om förbehåll därom ej intagits i bolagsordningen. Bestämmelserna i 24 § äger motsvarande tillämpning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1975:1386

(Utkom 12 januari 1976.)

SFS 1976:993

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

SFS 1992:1239

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

2. Förbehåll i bolagsordning om bundna aktier upphör att gälla den 1 januari 1993.

SFS 1998:767

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.