Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Regeringen föreskriver att förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m. skall ha följande lydelse.

1 §

De i 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), 19 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 10 kap. 8 § stiftelselagen (1994:1220), 18 § handelsregisterlagen (1974:157), 11 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619), 13 kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker och 22 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. avsedda kungörelserna av vad som har införts eller antecknats i register ska av registreringsmyndigheten senast före utgången av veckan näst efter den då införandet eller anteckningen skedde insändas för intagande i Post- och Inrikes Tidningar. SFS 2018:770

SFS 1995:1281

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

SFS 2005:644

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

SFS 2018:770

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.